TOPKSPNM7

 


Line 1

                                                        = เรื่องทั่วไป =
เลขที่หนังสือ วันที่ เรื่อง
ศธ 04068/3539 070860 ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2560 ระดับจังหวัดนครราชสีมา ic-new
ศธ 04068/3252 190760 ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2560 
ศธ 04068/3162 140760 ขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี  2560 
ศธ 04068/3149 140760 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”ประจำปี 2560 
ศธ 04068/2791 230660 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 จำนวน 5 รางวัล 
ศธ 04068/1737 280460 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 
ศธ 04068/1040 070360 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560
ศธ 04068/5211 221259 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community : PLC)  ประจำปี 2560 
ศธ 04068/5210 221259 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา  ประจำปี 2560 
ศธ 04068/5209 221259 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมคัดสรรกับคุรุสภาประจำปี 2560 
ศธ 04068/4705 301159 ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหารองเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา 
ศธ 04068/3632 270959 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ศธ 04068/3181 310859 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา  ประจำปี  พ.ศ. 2559
ศธ 04068/3057 250859 การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น  ประจำปี  พ.ศ. 2559
ศธ 04068/3056 250859 การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช  2559
ศธ 04068/1764 230559 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ศธ 04068/909 290259 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559 
ศธ 04068/233 130159 ส่งมอบเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ประจำปี 2558 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ศธ 04068/231 130159

การยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับชมเชย” ประจำปี 2558

ศธ 04068/230 130159 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559 
ศธ 04068/107 070159 การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 
ศธ 04068/106 070159 การมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร  “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2558 และการมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร  “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี  พ.ศ.2558 
ศธ5109.04068/122 301058 การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น  ประจำปี  2558
ศธ5109.04068/121 301058 การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น  เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ  ประจำปี พุทธศักราช 2558
ศธ5109.04068/120 301058 ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ5109.04068/119 301058 การประกาศเกียรติคุณ  “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ5109.04068/118 301058 ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู  16 มกราคม 2560
ศธ5109.04068/86 270758 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี  2558
ศธ5109.04068/85 270758 ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ5109.04068/60 280558 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศีลธรรม  คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี  2558
ศธ5109.04068/56 180558 การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 (หมดเขตรับผลงาน)
ศธ5109.04068/55 120558

ขอเลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ประจำปี 2558 

ศธ5109.04068/54 120558

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับรางวัลคุรุสภา  ประจำปี  2558 และผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”ประจำปี 2558 

ศธ5109.04068/40 020458

การดำเนินการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ประจำปี 2558

ศธ5109.04068/37 270358

การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น  ประจำปี  2558 

ศธ5109.04068/34 270358

การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี  พ.ศ. 2558 (หมดเขตรับผลงาน)

ศธ5109.04068/33 270358

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจำปี  2558 (หมดเขตรับผลงาน)

ศธ5109.04068/28 120358

การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2558 (หมดเขตรับผลงาน)

ศธ5109.04068/27 120358

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปี  2558 (หมดเขตรับผลงาน)

ศธ5109.04068/26 120358

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา  ประจำปี  2558 (หมดเขตรับผลงาน)

ศธ5109.04068/25 120358

ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู  16 มกราคม 2559

ศธ5109.04068/21 260258

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558 (หมดเขตรับผลงาน)

ศธ5109.04068/5 120158

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา  ประจำปี  2557

ศธ5109.04068/4 120158

การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2558

ศธ5109.04068/3 120158

การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาประจำปี2558

ศธ5109.04068/1 120158

ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม  ประจำปี  2557

 Line 2

= ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 =
 
1.ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ประจำปี 2558
2.ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ประจำปี 2557
3.ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ประจำปี 2556
 

 

= ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา=
 
1.ประกาศคุรุสภา ประจำปี 2558
2.ประกาศคุรุสภา ประจำปี 2557
3.ประกาศคุรุสภา ประจำปี 2556
 


Line 3

1.รวมแบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

2.แบบคำขอการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

3.แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม

4.ท่านควรต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรณีอะไร

5.แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

6.แบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FootKSPNM7