ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  : ฐปนีกร หาญนอก

บทคัดย่อชุดกิจกรรม รายงานผลการใช้

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5: ฉันทนา ศรีปราโมช
บทคัดย่อชุดกิจกรรม , บทคัดย่อบทเรียนสำเร็จรูป

ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการสอนตามหลักไตรสิกขาเรื่อง ศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : นางสุไมตรี ไพราม
บทคัดย่อชุดกิจกรรม , บทคัดย่อบทเรียนสำเร็จรูป

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD + R

บทคัดย่อชุดกิจกรรม , บทคัดย่อบทเรียนสำเร็จรูป

ผลงานทางวิชาการ

แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อชุดกิจกรรม , บทคัดย่อบทเรียนสำเร็จรูป

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารู้รูปแบบการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านละโว้  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา    

บทคัดย่อชุดกิจกรรม, บทคัดย่อบทเรียนสำเร็จรูป