สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิตนักเรียน  “ปัญหาหยุดยั้งได้ด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

สพป.นครราชสีมา  เขต  ๗  ได้จัดค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิตนักเรียน  “ปัญหาหยุดยั้งได้ด้วยพลังเด็กและเยาวชน”  ตามโครงการวิจัยพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนด้วยกระบวนการเชิงบวก  สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
▨ อ่านเพิ่มเติม ...    

การอบรมธรรมเพื่อพัฒนาจิต   ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๗  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาจิต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ในวันพุธที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง  ตำบลดงใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  


 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษา
 
วันศุกร์ที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๗  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษา  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร  อำเภอชุมพวง
▨ อ่านเพิ่มเติม ...   


 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณ  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันศุกร์ที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๗  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณ  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  


 

มอบนโยบายมหกรรมวิชาการ  “วันเกียรติยศ  โคราช ๗  สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง”

วันพุธที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๓๐  น.  นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๗  เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมในงานมหกรรมวิชาการ  “วันเกียรติยศ  โคราช ๗  สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง”
▨ อ่านเพิ่มเติม ... 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 103