ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา พ.ศ.2561

ส่วนปก คำ นำ สารบัญ  
  1.ปกหน้าหลัง
  2.คำนำ
  3.สารบัญ
ส่วนที่ 1  
  1.ส่วนที่1
  2.ส่วนที่1(4.1  มี4Sheet)
  3.ส่วนที่1(4.2 มี4sheet)
  4.ส่วนที่3(4.3ออกกลางคัน)
ส่วนที่ 2  
  1.ส่วนที่ 2
  2.ตาราง 4 (.รวม5sheet)
  3.ตาราง 5(รวม6sheet)
  4.ตาราง6 (รวม 4 sheet)
  5.ตาราง7สรุปอายุ(รวม1sheet)
  6.ตาราง8สรุปน้ำหนักส่วนสูง(รวม1sheet)
  7.ตาราง9 สรุปจำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
  8.ตาราง10รายชื่อนร.G
 ส่วนที่ 3  
  1.ส่วนที่3
  2.ตาราง11นร.พิการรายชั้น
  3.ตาราง12 สรุปนร.พิการรายโรง
  4.ตาราง13จำนวนนร.ด้อยโอกาส
 ส่วนที่ 4  
  1.ส่วนที่ 4
  2.ตาราง14 15ครูแยกเพศตามตำแหน่ง(รวม2sheet)
  3.ตาราง16 ครูแยกระดับการสอน
  4.ตาราง17ข้อมูลพื้นฐาน
 

5.ตาราง18ประธานศูนย์

ภาคผนวก  
  1.ภาคผนวก
           2.คำนิยาม
  3.คณะผู้จัดทำ

 
ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา พ.ศ.2559

1 :ปกหน้า
2 :สารบัญ
3 :คำนำ
4.1 :บทที่ 1
4.2 :บทที่ 1(ต่อ)
5 :บทที่ 2
6.1 :บทที่ 3
6.2 :แยกอายุ
7.1 :แยกชาย หญิงรวมรายโรง
7.2 :จำนวนนักเรียนรายโรงรายศูนย์
7.3 :จำนวนนักเรียนรายโรงรายศูนย์แยก
7.4 :นักเรียนรายโรงแยกช่วงชั้น
7.5 :ข้อมูลพื้นฐานครู ข้อมูล 6 ก.ค. 59
7.6 :สรุป
8 :คณะผู้จัดทำ