จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ปีการศึกษา 2562 (30%)


สิ่งที่ส่งมาด้วย


1.หนังสือนำส่ง


2.บัญชีจัดสรร


3.บัญชีโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรร