นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

วันจันทร์ที่ 02 ธันวาคม 2019 เวลา 09:41 น.

เตรียมเสนอจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


สิ่งที่แนบมาด้วย


1.หนังสือนำส่งและกรอบวงเงินงบประมาณ


2.คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 ธันวาคม 2019 เวลา 11:46 น.