นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.แบบติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2563

2.แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550

3.แบบรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.คู่มือระบบ e-MES การรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5.แบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6.คู่มือระบบ e-MES การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563