นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2013 เวลา 14:16 น.

press สำรวจความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับTablet ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 26 มีนาคม  2556 โดยใช้รหัสโรงเรียน 10 หลัก  ที่ใช้ในการรายงานและดำเนินงานแท็บเล็ต  เป็นรหัสผู้ใช้ (username) ในการเข้ารายงาน ทั้งความคิดเห็นและจำนวน หรืออื่นๆ  โดยขอให้ทำให้ครบนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณคะ ทีกรุณา
สำหรับ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร Tablet ตอบแบบสอบถามเท่านั้น

ภาคกลาง http://210.1.20.62/~tablet/survey2.php

ภาคเหนือ http://210.1.20.54/~tablet/survey2.php

ภาคอีสาน http://210.1.20.63/~tablet/survey2.php