นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอยกเลิกหนังสือคำของบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้า-ประปา PDF 
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:34 น.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอยกเลิกหนังสือคำของบประมาณปี 2554 ในการติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้า-ประปา ทั้งหมด รายละเอียด