นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แนวทางการดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (กรณีนักเรียนซ้ำซ้อน) PDF 
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:18 น.

สพฐ. แจ้งทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 (กรณีนักเรียนซ้ำซ้อน)

- กรณีนักเรียนซ้ำต่างโรงเรียน

      ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนเลขประจำตัวซ้ำกับโรงเรียนอื่น (ระบบจะแสดงชื่อนักเรียนและโรงเรียนที่ซ้ำ) ทั้งนี้ให้ตรวจสอบดูว่า

เลขประจำตัวประชาชนที่ซ้ำนั้นถูกต้องหรือไม่ หรือตรวจสอบว่านักเรียนคนดังกล่าวมีตัวตนในโรงเรียนจริง ก็ให้แจ้งโรงเรียนที่มี

นักเรียนซ้ำให้ดำเนินการย้ายนักเรียนที่ไม่มีตัวตน ออกจากระบบ  ซึ่งรายชื่อนักเรียนที่ขึ้นแสดงแต่ไม่มีรายชื่อโรงเรียน ก็แสดงว่า

โรงเรียนคู่ที่ซ้ำได้ดำเนินการย้ายนักเรียนแล้ว  และหากโรงเรียนใดยังมีรายการนักเรียนซ้ำกับโรงเรียนอื่นที่ยังค้างชื่อโรงเรียนด้วยนั้น 

การจัดสรรงบประมาณจะเป็นยอดที่กดรับรอง หักลบด้วยจำนวนนักเรียนที่ซ้ำ หากได้ประสานให้โรงเรียนซ้ำให้ย้ายออกแล้ว แต่โรงเรียนเดิม

ไม่ดำเนินการ ให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด พร้อมเอกสารยืนยันการอยู่ของนักเรียนในโรงเรียน เช่น ผลการเรียน

เอกสารการรับย้าย เพื่อดำเนินการต่อไป

 

- กรณีนักเรียนซ้ำในโรงเรียน

     หากมีรายการนักเรียนซ้ำในโรงเรียนเดียวกัน หากโรงเรียนไม่ดำเนินการลบนักเรียนที่ซ้ำออกจากระบบ การจัดสรรงบประมาณจะเป็น

ยอดนักเรียนที่รับรอง ลบด้วยจำนวนนักเรียนที่ซ้ำในโรงเรียนเดียวกัน

ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลนักเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:39 น.