นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การรายงานฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด ที่ ศธ 04068/4236
  ขั้นตอนการกรอกฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง