นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือนำส่ง
  คู่มือการรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค