นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

สำรวจข้อมูลงบประมาณปี 2555 และปี 2556 (งบแปรญัตติ) รายการครุภัณฑ์

ดาวน์โหลด : 1.หนังสือนำส่ง
  2.บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรรายการครุภัณฑ์
  3.ขั้นตอนการรายงานสำหรับสถานศึกษา