นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง ทวงงานการรายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


สรุปรายชื่อโรงเรียนที่รายงานผล/ไม่รายงานผลตามแผนงานฯ


***หมายเหตุ เข้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559