นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ด่วนที่สุด...จัดส่ง username&password การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)


ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือนำส่ง
  username&password ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน