เร่งรัดการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน(จำนวน45โรงเรียน)

รายชื่อโรงเรียนที่เร่งรัด