นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 (งบเงินอุดหนุน PDF 
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 10:05 น.

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม 30 %) รายละเอียด 

แนวทางการดำเนินงาน ปี 2555  ดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 10:34 น.