นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 PDF 
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 10:25 น.

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอุนบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม30%)  รายละเอียด