นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอเชิญโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวันเวลาที่แจ้งดังรายละเอียด PDF 
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 10:29 น.
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 25-26 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมลำมูล สพป.นครราชสีมา เขต 7
รายละเอียด     รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:16 น.