นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างและบัญชีค่าแรงงานฯฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 ล่าสุด PDF 
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2017 เวลา 10:49 น.

คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างและบัญชีค่าแรงงานฯฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 ล่าสุด

ดาวน์โหลด 1.คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้าง  2.บัญชีค่าแรงงานฯฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 ล่าสุด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2017 เวลา 10:52 น.