นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การจัดรรงบประมาณรายจ่ายปะจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2555(ครั้งที่1) PDF 
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:04 น.

การจัดรรงบประมาณรายจ่ายปะจำปีงบประมาณพ.ศ.2555
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555(ครั้งที่1)
 
เริ่มจากหน้า 1094-1321(แยกเป็นโรงเรียน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:18 น.