นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การเตรียมการรับจัดสรร Tablet ตามโครงการ One Tablet per Child PDF 
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:41 น.

ให้โรงเรียนสำรวจข้อมูลนักเรียนและครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนท่าน
เพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ให้ส่งภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 นี้ หนังสือ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:45 น.