นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การสรรหาคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแทนตำแหน่งที่หมดวาระ PDF 
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:42 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
จึงขอให้คณะกรรมการฯสรรหา กรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ ชุดใหม่
แทนตำแหน่งที่จะหมดวาระลง ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 หนังสือ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:44 น.