นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร EMIS/EFA
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2019 เวลา 14:24 น.

การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร EMIS/EFA


สิ่งที่ส่งมาด้วย 


1.หนังสือนำส่ง เลขที่ ศธ 04068/1536 เรื่องการรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร EMIS/EFA

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2019 เวลา 14:38 น.