นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การรายงานข้อมูลระบบนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC2562 term1) ปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:30 น.

การรายงานข้อมูลระบบนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC2562 term1) ปีการศึกษา 2562


สิ่งที่ส่งมาด้วย 


1.หนังสือนำส่ง เลขที่ ศธ 04068/1524 แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:33 น.