ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู


สิ่งที่แนบมาด้วย 


1.หนังสือนำส่ง


2.แบบบัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่พักอาศัย/แผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งบ้านพักครู/แบบขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครู


3.ตัวอย่างรายการซ่อมแซม


4.แบบ ปร. 4-5-6