User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวทั่วไป
เขียนโดย จิรวรรณ   
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 11:30 น.
มหาวิทยาขอนแก่น
จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครู
ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ อำเภอพิมาย
(ผู้เข้าร่วมอบรมฟรีต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้ารับการฝึกอบรมฯ) รายละเอียด