วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

หน้าหลัก

***จำนวนโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ทั้งหมด 225 โรงเรียน *** เปิดเรียน on-site จำนวน 222 โรงเรียน = 98.67 % ไม่สามารถเปิดเรียนได้ 3 โรงเรียน = 1.33 %
ประชุม 1 ธค 64
1621231379531
ประชาสัมพันธ์เขต
covid1
29-04
previous arrow
next arrow
Shadow

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7

“งานประจําดี งานพิเศษเด่น เสียสละเยี่ยม เปี่ยมน้ําใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน”

แผนการดำเนินงาน
      • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน 
      • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
การปฏิบัติงาน
      • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
     • มาตรฐานคู่มือขั้นตอนการให้บริการ ระบบ One Stop Service (บริการอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร)
• คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
• คู่มือขั้นตอนการการปฏิบัติงานการฝึกอบรม
• คู่มือขั้นตอนการขั้นตอนการขอสำเนา ก.พ.7 • ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ปีงบประมาณ 2563 E-Service
• ระบบ One Stop Service
(บริการอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร) • ระบบ Amss (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์) • ระบบ E-money (สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   • แผนพัฒนากลุ่มพัฒนาครู
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • ด้านวางแผนกำลังคนด้านการสรรหาบุคลากร
   • ด้านการพัฒนาด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
• ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
• ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัย
• การรายงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัย หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี
• รายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล • รายงานการพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online
• รายงานรางวัลเชิดชูเกียรติ
• รายงานการจัดการอบรม
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   • การวิเคระห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563
   • มาตรการกลไก ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
• มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
• มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสรรหาบุคคล
• มาตรการกลไกล และระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
• มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและฟ้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
Play Video
รายการ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) ในตำแหน่งที่ว่าง
1 5 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 26/08/2021
หลักเกณฑ์งานวางแผนอัตรากำลัง
1 7 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 19/07/2021
กฎ กคศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 2550
1 2 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2021
การร้องทุกข์
1 4 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2021
แบบฟอร์มสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
1 12 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 07/07/2021
แบบฟอร์มสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
1 7 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 29/06/2021
แบบฟอร์มสืบสวนข้อเท็จจริง
1 10 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 29/06/2021
แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 5 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 29/06/2021
คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1 3 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 29/06/2021
มาตรการ กลไกล และระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1 4 downloads
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24/06/2021
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
1 27 downloads
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24/06/2021
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564
1 10 downloads
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24/06/2021
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563
1 2 downloads
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24/06/2021
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563
1 2 downloads
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24/06/2021
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562
1 1 download
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24/06/2021
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562
1 1 download
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24/06/2021
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562
1 0 download
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24/06/2021
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2564
1 43 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 22/06/2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
1 22 downloads
ประชาสัมพันธ์ 19/06/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
1 288 downloads
ประชาสัมพันธ์ 14/06/2021
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 7
1 255 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 27/05/2021
ประกาศโรงเรียนกุลโน เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
1 3 downloads
ประชาสัมพันธ์ 08/03/2021
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
1 290 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 28/01/2021
แบบบันทึกขอสละสิทธิ์การจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1 151 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 07/07/2021
ว.20 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
1 86 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 29/03/2020
คำสั่งมอบอำนาจลูกจ้างชั่วคราว 1120_2560
1 56 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 29/03/2020
ว 19 ปี 2561 – การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
1 51 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 29/03/2020
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 7 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 29/03/2020
พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
1 6 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 29/03/2020
พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
1 5 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 29/03/2020
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 3 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 29/03/2020
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
1 6 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 29/03/2020
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
1 5 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 29/03/2020
พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
1 7 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 29/03/2020
พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
1 4 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 29/03/2020
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
1 43 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 29/03/2020
  YouTube video
  PlayPlay
  YouTube video
  PlayPlay
  YouTube video
  PlayPlay
  previous arrow
  next arrow
  YouTube video
  YouTube video
  YouTube video
  previous arrow
  next arrow
  Shadow