วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

หน้าหลัก

Korat 7 สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง 3Q to Excellent & Unity Quality fo Person Quality fo Work Quality fo Student
300x150-01
มาตราการป้องกันและควบคุมโควิด แจกๆ
1621231379531
ประชาสัมพันธ์เขต
covid1
29-04
previous arrow
next arrow
Shadow

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7

“งานประจําดี งานพิเศษเด่น เสียสละเยี่ยม เปี่ยมน้ําใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน”

แผนการดำเนินงาน
      • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน 
      • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การปฏิบัติงาน
      • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
     • มาตรฐานคู่มือขั้นตอนการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565
• ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต
• มาตรฐานคู่มือขั้นตอนการให้บริการ ระบบ One Stop Service (บริการอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร)
• คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
• คู่มือขั้นตอนการการปฏิบัติงานการฝึกอบรม
• คู่มือขั้นตอนการขั้นตอนการขอสำเนา ก.พ.7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ • E-service ช่องทางการให้บริการข้อมูล สพป.นครราชสีมา เขต 7 ผ่านระบบออนไลน์
• ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ปีงบประมาณ 2564
• ระบบ One Stop Service
(บริการอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร) • ระบบ Amss (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์) • ระบบ E-money (สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)
• ระบบ สอบถามความพึงพอใจในการบริการและการจัดการศึกษา E-Service (อิเล็กทรอนิกส์)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • นโยบายในกาบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   • แผนพัฒนากลุ่มพัฒนาครู ปี 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
• รายงานการดำเนินงาน"ด้านการพัฒนาและคุณภาพชีวิต"
• การปฎิบัติงานด้านการสรรหาบุคลากร
• การปฏิบัติงานการวางแผนอัตรากำลัง
• การปฏิบัติงานด้านการสรรหาบุคลากร
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การวางแผนอัตรากำลัง
• ขั้นตอนกระบวนการวางแผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
• การพัฒนาบุคลากร
• การประเมินผลการปฏิบัตงานของบุคลากร
• การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี
• รายงานผลการพัฒนาตนเอง ผ่านระบบ online ปี 2564
• รายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล • รายงานการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• แบบรายงานผลการรับรางวัล ปี 2564
• สรุปรายงานโครงการจัดอบรมพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
• สรุปรายงานอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
    • การวิเคระห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 (รวมเล่มมาตราการ) 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
• รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
Play Video
รายการ
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
1 2 downloads
ประชาสัมพันธ์ 30/09/2022
แนวทางการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโนนตาเถร
1 2 downloads
ประชาสัมพันธ์ 30/09/2022
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา บ้านโนนตาเถร
1 1 download
ประชาสัมพันธ์ 30/09/2022
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4)
1 3 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
1 3 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง 2562 (ฉบับที่ 3)
1 3 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง 2553 (ฉบับที่ 2)
1 2 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง 2546
1 8 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
1 10 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 25/07/2022
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4)
1 3 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3)
1 2 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
1 10 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
1 5 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
1 3 downloads
ประชาสัมพันธ์ 05/04/2022
แนวทางการปฏิบัติตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกา
1 3 downloads
ประชาสัมพันธ์ 04/04/2022
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
1 2 downloads
ประชาสัมพันธ์ 01/04/2022
(แก้ไข)ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565
1 13 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 08/07/2022
ประกาศ สพป.นม เขต 7 ลว.14 ม.ค.65 การเลือกกำหนดวันเวลาคัดเลือกข้าราชการครูฯ 38 ค(2) ตำแหน่งที่ว่าง
1 4 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 08/07/2022
ประกาศ สพป.นม เขต 7 ลว.14 ม.ค.65 รายชื่อมีสิทธิ์คัดเลือกข้าราชการครูฯ 38 ค(2) ตำแหน่งที่ว่าง
1 6 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 08/07/2022
รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
1 36 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 08/07/2022
เผยแพร่งานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง เพลงโคราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
1 11 downloads
ประชาสัมพันธ์ 08/07/2022
เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนแกสำโรงวิทยา
1 16 downloads
ประชาสัมพันธ์ 08/07/2022
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) ในตำแหน่งที่ว่าง
1 27 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 08/07/2022
หลักเกณฑ์งานวางแผนอัตรากำลัง
1 32 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 19/07/2021
กฎ กคศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 2550
1 2 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2021
การร้องทุกข์
1 7 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2021
แบบฟอร์มสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
1 39 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 07/07/2021
แบบฟอร์มสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
1 29 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 29/06/2021
แบบฟอร์มสืบสวนข้อเท็จจริง
1 63 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 29/06/2021
แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 17 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 29/06/2021
คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1 8 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 29/06/2021
มาตรการ กลไกล และระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1 6 downloads
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24/06/2021
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
1 44 downloads
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24/06/2021
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564
1 14 downloads
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24/06/2021
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563
1 4 downloads
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24/06/2021
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563
1 3 downloads
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24/06/2021
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562
1 3 downloads
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24/06/2021
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562
1 3 downloads
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24/06/2021
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562
1 0 download
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24/06/2021
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2564
1 54 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 08/07/2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
1 64 downloads
ประชาสัมพันธ์ 19/06/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
1 314 downloads
ประชาสัมพันธ์ 14/06/2021
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 7
1 291 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 27/05/2021
ประกาศโรงเรียนกุลโน เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
1 6 downloads
ประชาสัมพันธ์ 08/07/2022
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
1 298 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 28/01/2021
แบบบันทึกขอสละสิทธิ์การจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1 192 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 07/07/2021
ว.20 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
1 94 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 08/07/2022
คำสั่งมอบอำนาจลูกจ้างชั่วคราว 1120_2560
1 61 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 08/07/2022
ว 19 ปี 2561 – การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
1 62 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล 08/07/2022
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 13 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022
พรบ.การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
1 12 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
1 19 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
1 10 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553(ฉบับ 2)
1 10 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
1 16 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3)
1 13 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2)
1 9 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
1 186 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 08/07/2022