วันเสาร์, สิงหาคม 13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการ
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4)
1 1 download
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
1 1 download
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง 2562 (ฉบับที่ 3)
1 1 download
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง 2553 (ฉบับที่ 2)
1 0 download
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง 2546
1 1 download
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
1 7 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4)
1 1 download
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3)
1 1 download
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
1 2 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
1 2 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎ กคศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 2550
1 2 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การร้องทุกข์
1 6 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
1 30 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
1 19 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มสืบสวนข้อเท็จจริง
1 29 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 13 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1 7 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 10 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
1 10 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
1 12 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
1 7 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553(ฉบับ 2)
1 9 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
1 11 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3)
1 11 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2)
1 7 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
1 92 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง