วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

กลุ่มกฎหมายและคดี (แบ่งส่วน)


เรื่อง การร้องทุกข์

เรื่อง กฎ กคศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 2550

เรื่อง การดำเนินการทางวินัย

เรื่อง ลําดับขั้นตอนการสอบสวน

เรื่อง ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556

เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

เรื่อง พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา

เรื่อง พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ฉบับที่ 2

เรื่อง พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ฉบับที่ 3

เรื่อง พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดชองเจ้าหน้าที่

เรื่อง พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบ้านเมืองที่ดี 2546

เรื่อง พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2

เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560

เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 2560

เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการอุทรณ์และการพิจารณาอุทรณ์

เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการพิจารณาร้องทุกข์ 2551

เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการสั่งราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ 2561

เรื่อง แบบฟอร์มสืบสวนข้อเท็จจริง

เรื่อง แบบฟอร์มสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง

เรื่อง แบบฟอร์มสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง

เรื่อง หน้าปกรายงานสำนวนแบบต่างๆ
เรื่อง แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน