วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

กลุ่มกฎหมายและคดี

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
อาภาภรณ์ พรหมดำ
นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
ศาสตรา พิรักษา
นิติกร