วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสิทธิพร ผมงาม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นายประมวล เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายเฉลิม ไชยโคตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเกรียงศักดิ์ คัมภิรา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายวิชัย ถมยาแก้ว
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายพรชัย เพียพิมเพิ่ม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายชูโชค ชะออน
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายธนวิชญ์ ลัดกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายกวีศักดิ์ กวีวิทยสกุล
ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษ
นายอิทธิพล ศรีมหันต์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายวัชระ นาดี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิลาวรรณ พุทไธสง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเมธิตา การเพียร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางดารารัตน์ กวีวิทยสกุล
ศึกษานิเทศก์
นางณัฐวลัญช์ อ่อนน้อม
ศึกษานิเทศก์
นางสาวทศพร ดุลสุข
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวชลาลัย สุวรรณทา
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด