วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

กลุ่มนโยบายและแผน (แบ่งส่วน)

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566

***กรุณาคลิก***เพื่อเข้าไปดูคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทนุ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

แผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. 2563

แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2563-2565

แผนการกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562

เอกสารเชื่อมโยงแผน

ประเด็นที่ 1-ความมั่นคง

ประเด็นที่ 11-ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นที่ 12-การพัฒนาการเรียนรู้

ประเด็นที่ 13-การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

ประเด็นที่ 14-ศักยภาพการกีฬา

ประเด็นที่ 17-ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

ประเด็นที่ 20-บริการและประสิทธิภาพภาครัฐ

ประเด็นที่ 21-ปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 64

(ใช้ Front TH SarabunPSK ขนาด 16 )

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ  คลิกที่ลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1FEoOfHmWAD9w22dirdq2OUd5xgpo496j/view

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คลิกที่ลิงก์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/12/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.pdf

 

 

 

 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คลิกที่ลิงก์ https://drive.google.com/file/d/17ZtIUrNC5AVl1IqYCcQcWUF-5R-NVUjm/view

 

 

 

 

 

 

ร่าง-แผนปฏิรูปประเทศ  คลิกที่ลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1ZkFgwKNBGsOODi3PjeTcVgFAcra3OCXk/view

 

 

 

 

                     

 

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย คลิกที่ลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1PJQXFRfhb_3A6wb9JKf7-iymMtMJIcMw/view