วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

กลุ่มนโยบายและแผน

นายดิลก ศิรินาคดิลก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นางเรือนน้อย เสียงสนั่น
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางกาเหว่า จันทร์รัตนประภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางศรัณยาพร วงศ์ธนากูณฑ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวอรุณี บุตรศรีภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ