วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายบุญหมั่น ค้าทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นางมาลี สัญญาอริยาภรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวแสงเดือน เชดนอก
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางแสงเดือน ชินไธสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางจณิตชตา แก่นการ
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑามาศ โรหิตเสถียร
นักวิชาการพัสดุ
นางสุพรรษา ตั้งทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางสาวภัคชัญญา เชื้อสีดา
เจ้าพนักงานธุรการ
นายพินิจ สีทองหลาง
พนักงานงานราชการ
นางสาวปวีร์ลดา บุญแต่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ