วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายดิลก ศิรินาคดิลก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
น.ส.เอื้อมเดือน ใหญ่กลาง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสุวนิต ณ วงศ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
นางชินตา วนิชชานนท์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายณรงค์ชัย พรมดี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวปารณีย์ คงเมือง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวมยุรา คิดถูก
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายชยันต์นนท์ สุริยะประสาท
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวปุณยาพร การค้า
เจ้าพนักงานธุรการ
นางภารดี ศรีคำ
พนักงานธุรการ ส 3
นายนิวัช จันตา
พนักงานงานราชการ
นางยมนา ศรีเงิน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัตงาน