วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายดิลก ศิรินาคดิลก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นางนฤมล สุขะทีปะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
น.ส.ชลธิชา นาคสถาพร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ