วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายสิทธิพร ผมงาม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นางสมทรง กิจจาชาญชัยกุล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวผาณิต เภสัชชะ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นางสาวฉวีวรรณ พึ่งตาแสง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาววารินทร์รุ่ง เรื่องเรือ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวภิญญาพัชญ์ ศิริโรจนพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางจิราภรณ์ วงศ์ฮาดจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัตงาน