วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

กลุ่มอำนวยการ

นายบุญหมั่น ค้าทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นางปณิตตรา สายน้ำ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวภควรรณ เชฎฐพินิต
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
นางจีรพร รัตนภักดี
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางพนิตตา ลูกบัว
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
นางสาวธัญญ์ธัชนันน์ เถื่อนกลาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจรัลภัทร บัณฑิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายจรูญ ปั่นพิมาย
ช่างไฟฟ้า
นายกิตติพงศ์ ปฐมกุลเศรษฐ์
พนักงานขับรถ
นายสิทธา สุขสุด
พนักงานขับรถ
นางสุมาลี สร้อยสูงเนิน
นักการภารโรง
นายศักดิ์นรินทร์ โก่นกลาง
นักการภารโรง
นายมิน ดาดี
ยาม
นายชนินทร์ บุญนอก
ยาม