วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
ประวัติ

นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

เบอร์โทรศัพท์ 084-8253763 E-Mail:pumpreukos@gmail.com

25 พ.ย. 2562  ถึงปัจจุบัน 

*******  

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7)  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค
 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนพิมายวิทยา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาศึกษาศาสตร์บัณฑิต  (ศษ.บ.)
  บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2525 ครู 1 โรงเรียนบ้านตูม  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2528 ครู 2 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2530 ครู 2 โรงเรียนบ้านขุย  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2533 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านขุย  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2533 ครูใหญ่  โรงเรียนสระสี่เหลี่ยม  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2534 ครูใหญ่  โรงเรียนบ้านปางละกอ  สปอ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2538 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านปางละกอ  สปอ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านปางละกอ สปอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนวัดโชติการาม  สปอ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพท.นครราชสีมา เขต 7
 • พ.ศ. 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 จ.หนองคาย
 • พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
 • พ.ศ. 2555 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
 • พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
 • พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

 

แนวนโยบายการปฏิบัติราชการ

คุณภาพคน  คุณภาพงาน   คุณภาพผู้เรียน

นายพีรพงศ์ สุรเสน

นายพีรพงศ์ สุรเสน

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562
ประวัติ

นายพีรพงศ์ สุรเสน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

8 ธ.ค.2561  – 8 ธ.ค.2562 

*******************************************************************************  

นายปราโมทย์ แสนกล้า

นายปราโมทย์ แสนกล้า

พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560

นายปราโมทย์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

14 ต.ค.2557 – 3 พ.ย.2558

*******************************************************************************  

นายชนาธิป สำเริง

นายชนาธิป สำเริง

พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557
ประวัติ

นายชนาธิป  สำเริง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

3 ต.ค. 2554  –  6 ก.ค.2557 

*******************************************************************************  

นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง

นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554
ประวัติ

นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

7 ก.ค.2553 – 9 ธ.ค.2554

*******************************************************************************  

นายพิทยา จันฤาไชย

นายพิทยา จันฤาไชย

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
ประวัติ

นายพิทยา จันฤาไชย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

7 ก.ค.2552 – 9 ธ.ค.2553

*******************************************************************************  

นายสถาพร  หยองเอ่น

นายสถาพร หยองเอ่น

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552
ประวัติ

นายสถาพร หยองเอ่น

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

 7 ก.ค.2550   – 9 ธ.ค.2552

*******************************************************************************  

นายมานะ สินธุวงษานนท์

นายมานะ สินธุวงษานนท์

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
ประวัติ

นายมานะ  สินธุวงษานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

 7 ก.ค.2547   – 9 ธ.ค.2550

*******************************************************************************  

นายสิทธิชัย รอดเดชา

นายสิทธิชัย รอดเดชา

พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
ประวัติ

นายสิทธิชัย  รอดเดชา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

 7 ก.ค.2546   – 9 ธ.ค.2547

*******************************************************************************