วันเสาร์, สิงหาคม 13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

หน้าหลัก

Korat 7 สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง 3Q to Excellent & Unity Quality fo Person Quality fo Work Quality fo Student
300x150-01
มาตราการป้องกันและควบคุมโควิด แจกๆ
1621231379531
ประชาสัมพันธ์เขต
covid1
29-04
previous arrow
next arrow
Shadow

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7

“งานประจําดี งานพิเศษเด่น เสียสละเยี่ยม เปี่ยมน้ําใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน”

แผนการดำเนินงาน
      • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน 
      • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การปฏิบัติงาน
      • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
     • มาตรฐานคู่มือขั้นตอนการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565
• ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต
• มาตรฐานคู่มือขั้นตอนการให้บริการ ระบบ One Stop Service (บริการอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร)
• คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
• คู่มือขั้นตอนการการปฏิบัติงานการฝึกอบรม
• คู่มือขั้นตอนการขั้นตอนการขอสำเนา ก.พ.7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ • E-service ช่องทางการให้บริการข้อมูล สพป.นครราชสีมา เขต 7 ผ่านระบบออนไลน์
• ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ปีงบประมาณ 2564
• ระบบ One Stop Service
(บริการอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร) • ระบบ Amss (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์) • ระบบ E-money (สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)
• ระบบ สอบถามความพึงพอใจในการบริการและการจัดการศึกษา E-Service (อิเล็กทรอนิกส์)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • นโยบายในกาบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   • แผนพัฒนากลุ่มพัฒนาครู ปี 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
• รายงานการดำเนินงาน"ด้านการพัฒนาและคุณภาพชีวิต"
• การปฎิบัติงานด้านการสรรหาบุคลากร
• การปฏิบัติงานการวางแผนอัตรากำลัง
• การปฏิบัติงานด้านการสรรหาบุคลากร
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การวางแผนอัตรากำลัง
• ขั้นตอนกระบวนการวางแผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
• การพัฒนาบุคลากร
• การประเมินผลการปฏิบัตงานของบุคลากร
• การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี
• รายงานผลการพัฒนาตนเอง ผ่านระบบ online ปี 2564
• รายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล • รายงานการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• แบบรายงานผลการรับรางวัล ปี 2564
• สรุปรายงานโครงการจัดอบรมพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
• สรุปรายงานอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
    • การวิเคระห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 (รวมเล่มมาตราการ) 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
• รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
Play Video
รายการ
มาตรการ กลไกล และระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1 5 downloads
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24/06/2021