วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง

ประวัติ

ประวัติ นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

เบอร์โทรศัพท์ 

    E-Mail:chum7697@gmail.com

1 ตุลาคม  2549  ถึงปัจจุบัน

*******  

วัน เดือน ปี เกิด          :   9  มกราคม 2504

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตร ป.ต้น โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์  อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 • ประกาศนียบัตร ป.ปลาย โรงเรียนประตูชัยพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 • ประกาศนียบัตร ม.ต้น โรงเรียนพิมาย   อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูนครราชสีมา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม(พ.ม. วิทยาลัยครูนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • ศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.) การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • นิติศาสตร์บัณฑิต(น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(ค.ม.)การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ประวัติการศึกษาดูงาน

 • ศึกษาดูงานด้านการศึกษา Quoe hoe High school ประเทศเวียตนาม

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2523 ครู 1 โรงเรียนบ้านดอนแซะ  อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2525 ครู 2 โรงเรียนบ้านดอนแซะ  อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2528 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านดอนแซะ  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2535 ศึกษานิเทศก์ 5 สปก.โนนแดง  อ.โนนแดง  จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2537 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2538 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2540 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2549  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา