วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

นายศราวุธ พิมละมาศ

ประวัติ

ประวัติ นายศราวุธ พิมละมาศ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

เบอร์โทรศัพท์ 087-9647111 

     E-Mail:boonmun2206@gmail.com

30  มีนาคม  2552  ถึงปัจจุบัน

*******  

วัน เดือน ปี เกิด          :   22 มิถุนายน 2504

ประวัติการศึกษา

 • ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.4) โรงเรียนวัดบ้านสาหร่าย  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา
 • ประถมศึกษาตอนปลาย(ป.5-ป.7) โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
 • มัธยมศึกษา(ม.ศ.1 – ม.ศ.5) โรงเรียนลำปลายมาศ  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)เกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรมร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 • สังคมศาสตร์บัณฑิต (ส.ส.บ.)ส่งเสริมการเกษตร มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2525 ครู 1 โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2527 ครู 2 โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2530 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2535 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสะเดา  อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2536 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว สปอ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2541 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ลำรุง  สปอ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”สปอ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง  อ.ชุมพวง
 • สพท.นครราชสีมา เขต 7
 • พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางวิทยา อ.ชุมพวง สพท.นครราชสีมา เขต 7
 • พ.ศ. 2552  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7