วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์

ประวัติ

นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

เบอร์โทรศัพท์ 084-8253763 E-Mail:pumpreukos@gmail.com

25 พ.ย. 2562  ถึงปัจจุบัน 

*******  

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7)  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค
 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนพิมายวิทยา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาศึกษาศาสตร์บัณฑิต  (ศษ.บ.)
  บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2525 ครู 1 โรงเรียนบ้านตูม  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2528 ครู 2 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2530 ครู 2 โรงเรียนบ้านขุย  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2533 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านขุย  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2533 ครูใหญ่  โรงเรียนสระสี่เหลี่ยม  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2534 ครูใหญ่  โรงเรียนบ้านปางละกอ  สปอ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2538 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านปางละกอ  สปอ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านปางละกอ สปอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนวัดโชติการาม  สปอ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพท.นครราชสีมา เขต 7
 • พ.ศ. 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 จ.หนองคาย
 • พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
 • พ.ศ. 2555 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
 • พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
 • พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

 

แนวนโยบายการปฏิบัติราชการ

คุณภาพคน  คุณภาพงาน   คุณภาพผู้เรียน