วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์

ประวัติ

เบอร์โทรศัพท์ 084-8253763 E-Mail: pumpreukos@gmail.com

25 พ.ย. 2562  ถึงปัจจุบัน

*******

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7)  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนพิมายวิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาศึกษาศาสตร์บัณฑิต  (ศษ.บ.)
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2525 ครู 1 โรงเรียนบ้านตูม  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์
พ.ศ. 2528 ครู 2 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์
พ.ศ. 2530 ครู 2 โรงเรียนบ้านขุย  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2533 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านขุย  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2533 ครูใหญ่  โรงเรียนสระสี่เหลี่ยม  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2534 ครูใหญ่  โรงเรียนบ้านปางละกอ  สปอ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2538 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านปางละกอ  สปอ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านปางละกอ สปอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนวัดโชติการาม  สปอ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพท.นครราชสีมา เขต 7
พ.ศ. 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 จ.หนองคาย
พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
พ.ศ. 2555 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7