วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

นายสิทธิพร ผมงาม

ประวัติ

ประวัติ  นายสิทธิพร  ผมงาม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

 เบอร์โทรศัพท์ 061-9949536

E-Mail:sitthipornphomgam@gmail.com

18 กุมภาพันธ์  2563  ถึงปัจจุบัน

*******  

วัน เดือน ปี เกิด          :   16  กุมภาพันธ์  2516

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตร ป.ต้น โรงเรียนบ้านหมื่นศรีใหญ่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
 • ประกาศนียบัตร ม.ต้น โรงเรียนมหาพุทธาราม  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ
 • ประกาศนียบัตร ม.ปลาย โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา  อ.เมือง จ.สุรินทร์
 • ศึกษาศาสตร์ (ค.บ.) จิตวิทยาและการแนะแนว           วิทยาลัยรำไพพรรณี
 • ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(กศ.ม.) จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการศึกษาดูงาน

 • พ.ศ. 2547           Certificate of Psychology form Sydney University Australia.
 • พ.ศ. 2547           Certificate of Education form International School Melbourne

City Australia.

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2538 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านลำเพียก  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2548 ครู  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
 • พ.ศ. 2551 ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านลำเพียก  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.นครราชสีมา เขต 3
 • พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำเพียก สพป.นครราชสีมา เขต 3
 • พ.ศ.2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7